Personuppgiftspolicy

Behandling av personuppgifter på Tvätt-2000 AB         31 Maj 2021

För Tvätt-2000 AB är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn utan även till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom Tvätt-2000 AB verksamhet är Tvätt-2000 AB personuppgiftsansvarig. (Org. nr.556248-2025 – Adress Garnisonsgatan 12, 254 66 Helsingborg).

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi behandlar i huvudsak ditt namn, kontaktuppgifter (e-post, adress och telefonnummer) och nödvändiga uppgifter vid beställning av tjänst (ex. Personnummer vid användning av RUT-avdrag).

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt vårt avtal med dig och för att uppfylla regler i lag och kollektivavtal.

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vid behov kan även dina personuppgifter delas med andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket eller domstolen, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra Tvätt-2000’s verksamhet sparas under en tid om ett år efter den senaste kontakten.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Tvätt-2000 AB om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter.
Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål.
Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta arne@tvatt2000.se.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicy finns alltid här på webbplatsen.